آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 86 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 86 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 86 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت […]

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 85

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 85 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 85 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 85 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 85 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت […]

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 84

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 84 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 84 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 84 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت […]

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 83 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت […]

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 81

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 81 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 81 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 81 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت […]

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 80

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 80 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 80 آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 80 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت […]

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 89 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایرانیت در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین […]

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 88 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایرانیت در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین […]

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایرانیت در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین […]

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90 آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90 آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال 90 بوده […]